Attitude                                                                                                                                                                              What Will Matter

         Dixon Valve Leadership Attitude                                                                                          Dixon Valve Leadership What Will Matter

                             Click image to download                                                                                                                                                   Click image to download

 

                                                                                                                 Richard Goodall's 2015 Commencement Speech